ฝนล้างไฟ ไปรยา

ISBN:

Published:

Paperback

303 pages


Description

ฝนล้างไฟ  by  ไปรยา

ฝนล้างไฟ by ไปรยา
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 303 pages | ISBN: | 9.74 Mb

โปรยปกหลัง..ไฟแคนในจิตใจของฉันถูกสายฝนแหงความดีของผูคนทีอยูรอบตัวฉันดับลงนานแลว ฉันถึงไมอยากใหคุณถูกเพลิงแคนเผาไหมจิตใจกระทังกลายเปนคนเจาคิดเจาแคนอยางฉัน เมือสาวมันอยางชาลิสาตองพบกับความสูญเสียใหญหลวงอยางไมทันตังตัว ชีวิตทีเคยเพียบพรอมดวยทรัพยสมบัติMoreโปรยปกหลัง..ไฟแค้นในจิตใจของฉันถูกสายฝนแห่งความดีของผู้คนที่อยู่รอบตัวฉันดับลงนานแล้ว ฉันถึงไม่อยากให้คุณถูกเพลิงแค้นเผาไหม้จิตใจกระทั่งกลายเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอย่างฉัน เมื่อสาวมั่นอย่างชาลิสาต้องพบกับความสูญเสียใหญ่หลวงอย่างไม่ทันตั้งตัว ชีวิตที่เคยเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ ถูกแย่งชิงไปต่อหน้าต่อตา ครอบครัวที่เคยอบอวลด้วยความรักความอบอุ่น แตกสลายในชั่วข้ามคืน เธอจึงทำทุกวิถีทางเพื่อแก้แค้น กระทั่งแต่งงานกับชายที่ไม่ได้รัก ถึงที่สุดก็พบว่าความแค้นที่ฝังแน่นในจิตใจคนเรา มันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ฝนล้างไฟ":


laxicoia.com

©2011-2015 | DMCA | Contact us