แม่เปียดื้อ นันทนา วีระชน

ISBN:

Published: 2012

Paperback

401 pages


Description

แม่เปียดื้อ  by  นันทนา วีระชน

แม่เปียดื้อ by นันทนา วีระชน
2012 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 401 pages | ISBN: | 6.25 Mb

เปีย สาวนอยบานปาทีไปศึกษาในเมือง กรุงแตรำเรียนจบแลว เธอกลับหวนคืนสูบานเกิดริมแมนำปาสักโดยไมสนใจอนาคต โอกาส หนาทีการงานทีพรอมรอในเมืองใหญเพราะเธอมีจิตสำนึกรักบานเกิด เกินกวาจะทนอยูกับความเจริญทีไรรากเหงาเถลิงรัฐ นายตำรวจปาไมชาวกรุงทีตองจากพรากถินฐานบMoreเปีย สาวน้อยบ้านป่าที่ไปศึกษาในเมือง กรุงแต่ร่ำเรียนจบแล้ว เธอกลับหวนคืนสู่บ้านเกิดริมแม่น้ำป่าสักโดยไม่สนใจอนาคต โอกาส หน้าที่การงานที่พร้อมรอในเมืองใหญ่เพราะเธอมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด เกินกว่าจะทนอยู่กับความเจริญที่ไร้รากเหง้าเถลิงรัฐ นายตำรวจป่าไม้ชาวกรุงที่ต้องจากพรากถิ่นฐานบ้านเกิดมาปฏิบัติหน้าที่ในดินแดนที่มีทั้งคนรักป่า และคนอยากทำลายป่าณ ที่แห่งนี้ เถลิงรัฐ และ เปีย ได้มาประสบพบเจอกันช่วยกันพิทักษ์รักษาป่าอันเป็นสมบัติของชาติและของทุกๆ คนและร่วมกันพิทักษ์รักษาหัวใจสองดวง ไว้เป็นสมบัติของกันและกันตราบชั่วนิรันดร์Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "แม่เปียดื้อ":


laxicoia.com

©2011-2015 | DMCA | Contact us